LFC kallar till extra årsmöte

Linköpings FC kallar till extra årsmöte i business club i Stångebro ishall den 17/10 kl 18:00. Anledningen är att sedan bildandet har LFC ökat sin omsättning rejält. Den rådande checkkrediten är inte anpassad efter verksamheten och en justering behövs. Då Linköpings FC är en ideell organisation behövs ett extra årsmöte.

Agenda Årsmöte Linköpings Fotbolls Club

2016-10-17 Kl 18:00
Business Club, Stångebro Ishall

§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd för mötet
§3 a) Val av ordförande för mötet.
b) Val av sekreterare för mötet.
§4 Val av två protokolljusterare samt rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll.
§5 Mötets behöriga utlysande.
§6 Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
§7 Styrelsens förslag om höjning av check-kredit.
§8 Avslutning