Foto: Filip Oskarsson

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte

 

Till klubbens medlemmar:

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till årsmötet den 11 mars kl 18:00 i VIP-våningen på Linköping Arena.

Paul Lindvall är sedan tidigare vald till ordförande på det extrainsatta årsmötet då Christer Mård avgick, så den punkten utgår.

Efter årsmötet finns möjlighet att ställa frågor till vår tränare Olof Unogård som tillsammans med spelare deltar på årsmötet.

Årsbok för säsongen 2018 finns att läsa här: LFC årsbok 3 mars

 

Agenda Årsmöte Linköpings Fotbolls Club

2019-03-11

VIP-våning, Linköping Arena

 

 • 1                  Mötets öppnande
 • 2                  Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 3                  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 4                  Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 5                  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 6                  Fastställande av föredragningslista.
 • 7                  Rapportering av
 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 2. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • 8                  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 • 9                  Fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 • 10               Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • 11               Beslut om antal styrelseledamöter.
 • 12               Val av
 1. a) övriga ledamöter i styrelsen;
 2. b) två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 3. d) fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en (1) skall utses till sammankallande;
 • 13               Fastställande av medlemsavgifter.
 • 14               Information om verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 15               Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner samt redovisning av de motioner som fick bifall vid föregående ordinarie årsmöte.
 • 16               Övriga frågor
 • 17               Utmärkelser, prisutdelning och avtackningar.
  §18 Avslutning

 

Med vänlig hälsning

Paul Lindvall
Ordförande

Ann-Sofie Brehmer Hjertstedt
Klubbdirektör