Årsmöte 10/3 kl. 18.00

Välkommen alla medlemmar till Linköpings FCs årsmöte den 10 mars kl.18.00.

Vi genomför Årsmötet 2021 digitalt. Det är en följd av den pågående pandemin och ligger väl i linje med budskap och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (FHM), regering, etc. Svenska fotbollsförbundet (SvFF), Östergötlands Fotbolls Förbund (ÖFF) och Elitfotboll Dam (EFD) har alla valt att genomföra respektive årsmöte digitalt.

Datum: Onsdag 10 mars kl. 18.00.
Plats: Digitalt (länk skickas ut till anmälda dagen före mötet).
Anmälan: Vänligen anmäl dig senast måndag 8/3 på följande länk för att delta i mötet: https://forms.gle/DHQNsZxK4iErRv1E8

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att publiceras på vår hemsida senast en vecka före årsmötet.

 

Medlemskap
Alla med medlemskap för 2020 har rösträtt på årsmötet den 10 mars. Är du ny medlem för i år (2021) behöver du ha betalat in medlemsavgift senast 10 januari i år för att vara röstberättigad på årsmötet. Har du betalt in senare är du välkommen att delta i mötet och har förslagsrätt, men ej rösträtt. Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemskap? Gå in här:  https://www.svenskalag.se/linkopingsfc/formular/medlemskap-och-sasongskort/6825

 

Förslag till föredragningslista Linköpings FCs årsmöte 2021-03-10 kl. 18.00

§1 Mötet öppnas.

§2 Fastställande av röstlängd för mötet.

§3 Val av

A. Ordförande för mötet

B. Sekreterare för mötet

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

§5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§6 Fastställande av föredragningslista.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§10 Fastställande av medlemsavgifter.

§11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

§12 Information från styrelsen.

§13 Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

A. Styrelsens förslag till namnändring till Linköping Football Club. (se bilaga)

B. Motion (se bilaga), “STÖD LINKÖPINGS FC! Ditt bidrag är guld värt-nu och i

framtiden.” (Styrelsens förslag till beslut utskickas senare)

C. Motion (se bilaga), ” Som medlem ska du känna STOLTHET-GEMENSKAP-

ENGAGEMANG. .” (Styrelsens förslag till beslut utskickas senare)

§14  Val av (se valberedningens förslag, bifogad fil)

A. Föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;

B. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

C. En auktoriserad revisor jämte suppleanter för en tid av ett (1) år.

§15  Arvoden/Kostnadsersättning.

§16  Val av

A.  Fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en (1) skall

utses till sammankallande;

B.  Ombud till möten där föreningen har rätt att representeras genom ombud.

§17   Övriga Frågor.

§18   Avtackningar.

§19   Mötets avslutande.

 

Dokument

LFC-s valberedningens förslag inför årsmötet 2021

Motion till årsmötet STÖD LINKÖPINGS FC! Ditt bidrag är guld värt-nu och i framtiden

Motion till årsmötet Som medlem ska du känna STOLTHET-GEMENSKAP-ENGAGEMANG

Bilaga styrelsens förslag till namnändring

 

Varmt välkommen att delta!